บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอพีซี จำกัด
431/4-5 อาคารชุดสาธรเพลส ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 02-862-2846-7 โทรสาร 02-862-2848 อีเมล์ info@apclegal.net
 
 
APC LEGAL COUNSELLORS LIMITED
431/4-5, Satorn Place Condominium, Krung Thonburi Road, Klong Tonsai, Klongsan, Bangkok 10600
Tel +66 (0)2-862-2846-7 Fax +66 (0)2-862-2848 E-Mail : info@apclegal.net
 
 
  • บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจ การทำนิติกรรมและสัญญา การลงทุนเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด
  • รับว่าความทั่วราชอาณาจักรสำหรับ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภค คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีปกครอง คดีภาษีอากร คดีแรงงาน คดีเยาวชนและครอบครัว
  • บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เจรจาหนี้ ประนอมหนี้ เร่งรัดหนี้สิน สืบทรัพย์ บังคับคดี
  • บริการตรวจและร่าง สัญญา บันทึกข้อตกลง หนังสือ พินัยกรรม
  • บริการแปลและทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (NOTARIAL SERVICES)
  • บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ จัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง ทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ร้านค้า มูลนิธิ สมาคม ทะเบียนทางภาษีอากร ประกันสังคม
  • บริการจดทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและบริการ
  • บริการเกี่ยวกับการขออนุญาตทุกประเภท การขออนุญาตอยู่ต่อของคนต่างด้าว (VISA) การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (WORK PERMIT) การขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน
 
 
CHECK E-MAIL CLICK HERE : CALENDAR CLICK HERE : DOCS CLICK HERE